سی و دومین دوره مسابقات شطرنج دانش آموزی مناطق 19 گانه شهر تهران (مقطع ابتدایی)

سی و دومین دوره مسابقات شطرنج دانش آموزی (مقطع ابتدایی) مناطق 19 گانه شهر تهران با حضور
مسئول هیئت جنوب غرب خانم محبت خو و دبیر هیئت آقای محمدصادق آلمانی و اولیا و مربیان دانش آموزان برگزار گردید.
مسابقات به صورت انفرادی برگزار شد و در پایان به نفرات اول تا سوم انفرادی، و همچنین به تیم های اول تا سوم هم، مدال و حکم قهرمانی اعطا شد.


ادامه خبر